Informacje dla studentów WTT

Informujemy, że plan zajeć może ulec zmianie.

Komunikat w sprawie wyboru promotora pracy dyplomowej:

Student dokonuje wyboru promotora pisemnej pracy dyplomowej spośród pracowników PWST (§ 48 Regulaminu studiów), składając w dziekanacie dokument potwierdzający zgode wybranych osób na pełenienie roli promotora (zał. nr 2 - Karta pisemnej pracy dyplomowej). Rolę promotora może pełnić osoba prowadząca seminarium dyplomowe.

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora PWST z dnia 1 lutego 2016 r.

Warunkiem zaliczenia 7 semestru na kierunku aktostwo jest wybranie i zgłoszenie temat pisemnej pracy dyplomowej (co studedent oraz promotor potwierdzają wpisemw Karcie pisemnej pracy dyplomowej złożonej uprzedmio do akt studenta).

Plan zajęć w semestrze zimowym 2017/18

Informujemy, że plan zajeć może ulec zmianie.

Komunikat ws. składania pracydyplomowej:

Termin złozenia pracy upływa 15 grudnia br. Regulamin studiów PWST

Student składa pracę dyplomową w dwóch oprawionych egzemplarzach zaakceptowanych przez promotora (wpis na stronie tytułowej) oraz w wersji elektroniczej na płycie CD w formacie PDF (wersja edytowalna), wraz ze streszczeniem pracy, liczącym do 1000 znaków ze spacjami (płytę nalezy opisać imieniem i nazwiskiem autora, numerem albumu, nazwą wydziału, tytułem pracy oraz imieniem i nazwiskiem promotora).

Strukturę pracy określa Zarządzenie nr 2/2016 Rektora PWST z dnia 1 lutego 2016 r.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  • uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów, zajęć, praktyk i obozów przewidzianych planem studiów,
  • uzyskanie z przedstawienia dyplomowego objętego pracą dyplomową oceny pozytywnej,
  • uyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej systemem antyplagiatowym
  • uzyskanie od promotora i recenzenta oceny pozytywnej z pisemnej pracy dyplomowej,
  • uzyskanie co najmniej 270 pkt. ECTS,
  • dokonanie rozliczenia rekwizytów, kostiumów oraz materiałów bibliotecznych,
  •  uiszczenie opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł, odpis dyplomu w języku angielskim - dodatkowe 40 zł,
  • złożenia zdjęć do dyplomu (format 4,5 cm x 6,5 cm, na jasnym tle, w stroju galowym).

Powyższe warunki powinny być spełnione najpóżniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Plan zajęć w semestrze zimowym 2017/18

Informujemy, że plan zajeć może ulec zmianie.